3

.121.От Кого се Начислява и Плаща (Изисква) ДДС.

       • ДДС се начислява и плаща (изисква) от:

     - доставчика (продавача) по облагаема доставка, ако е регистрирано по ЗДДС лице (начислява се с издаване на фактура); (чл.**, ал.* от ЗДДС)

     - получателя (купувача), когато доставчикът не е установен в България, но доставката е облагаема и с място на изпълнение в България и когато е:

         -- свързана с природен газ, електроенергия, топлоенергия, хладилна енергия; или

         -- свързана със стоки, които се монтират или инсталират за сметка на доставчика, когато получател е регистрирано по ЗДДС лице, а доставчикът е от ЕС; или

         -- свързана с доставки на услуги, когато получателят е данъчно задължено лице,

в тези случаи начисляването става с протокол. (чл.**, ал.* от ЗДДС)

     - придобиващия в тристранна операция; (чл.**; чл.**, ал.* от ЗДДС)

     - получателя (купувача) по доставки на златни материали и инвестиционно злато, ако е регистрирано по ЗДДС лице (обратно начисляване – начисляването става с протокол); (чл.***, ал.*; чл.**, ал.* от ЗДДС)

     - получателя (купувача) по доставки на зърно и технически култури, ако е регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено, или данъчно незадължено лице (обратно начисляване – начисляването става с протокол); (чл.****; чл.**, ал.* от ЗДДС)

     - получателя (купувача) по доставки на битови, производствени, строителни и опасни отпадъци или услуги по добив, обработка или преработка на същите отпадъци, ако е регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено, или данъчно незадължено лице (обратно начисляване – начисляването става с протокол); (чл.****; чл.**, ал.* от ЗДДС)

     - получателя (купувача) по доставки на квоти за емисии на парникови газове, ако е регистрирано по ЗДДС лице (обратно начисляване – начисляването става с протокол); (чл.**** от ЗДДС)

     - получателя на стоки, които пристигат директно в континенталния шелф или изключителната икономическа зона на България; (чл.**, ал.* от ЗДДС)

            - вносителя, при внос (на база на митническа декларация); (чл.** от ЗДДС)

            - придобиващия (купувача) при ВОП (начисляването става с протокол); (чл.** от ЗДДС)

            - всяко лице, което посочи данъка във фактура или известие; (чл.** от ЗДДС)

     - доставчика (продавача) на далекосъобщителни услуги, радио-телевизионно излъчване или електронни услуги с място на изпълнение в България, както и получателите, са данъчно незадължени лица (начислява се по специални режими); (чл.*** от ЗДДС)

     - доставчика (продавача), при извършване на безвъзмездни облагаеми доставки на стоки или услуги, с изключение на случаите, при които се предоставят стоки и услуги с рекламна цел, на единична стойност до 30 лв. или мостри, без ограничения в стойността (начисляването става с протокол); (чл.** и чл.** от ППЗДДС)

     - получателя (купувача), при получаване на авансово плащане за доставка (начислява се с издаване на фактура); (чл.**, ал.* от ППЗДДС)

       (чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.***; чл.***, ал.*; чл.****; чл.**** от ЗДДС / чл.**; чл.**, ал.*; чл** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник