3

._38.Кога ДДС по Доставка Става Изискуем (Моментът, в Който Възниква Задължение ДДС да се Начисли).

       • На датата на възникване на данъчното събитие, ДДС става изискуем (задължение да се начисли) за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното по ЗДДС лице да го начисли, или възниква основание за освобождаване от начисляване на ДДС за освободените доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на България.

            (виж пример **)

       • При цялостно или частично авансово плащане за доставка, ДДС става изискуем (задължение да се начисли) при получаване на плащането, като се приема, че ДДС е включен в размера на извършеното плащане. Това не се отнася за аванс, получен по ВОД.

            (виж пример **)

       • Когато нерегистрирано по ЗДДС лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши доставката след регистрацията си по закона, се смята, че полученото авансово плащане съдържа ДДС, който става изискуем (задължение да се начисли) на датата, на която данъкът по доставката става изискуем (например: на датата на фактическото предаване на стоката).

            (виж пример **)

       • При поставяне на стоки под режим реекспорт за континенталния шелф или изключителната икономическа зона на България, ДДС в тази връзка става изискуем (задължение да се начисли) на датата, на която те са поставени под режим реекспорт.

       • При директно пристигане на стоки в континенталния шелф или изключителната икономическа зона на България, ДДС в тази връзка става изискуем (задължение да се начисли) на датата, на която стоките са пристигнали.

       (виж примери **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.**, ал.*, ал.*, ал.*, ал.** и ал.** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник