3

.152.Кой Има Право да се Регистрира по Режима за Касова Отчетност.

       • Право на регистрация по специалния режим за касова отчетност има всяко регистрирано по ЗДДС лице, на основание на:

            - натрупан над 50 000 лв. оборот от облагаеми доставки за предходните 12 месеца;

            - доставчик от ЕС на стоки в България, които се монтират от или за негова сметка;

            - правото за доброволна регистрация,

                        и което:

                        -- има до 500 000 евро оборот от облагаеми доставки за предходните 12 месеца;

         -- няма влязъл в сила ревизионен акт по Ревизия при Особен Случай (множество нарушения) или няма отговорност за невнесен ДДС от предходен доставчик;

                        -- няма изискуеми или невнесени данъци и осигуровки, освен ако не са обезпечени.

       (чл.****, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник