3

._22.Съпътстваща Доставка на Основна Доставка.

       • Когато основна доставка се съпътства от друга доставка, но плащането е определено общо, се приема, че е налице една основна доставка.

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник