3

._28.Къде е Мястото на Изпълнение при Доставка на Стока.

       • Място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността (в т.ч. предоставяне на права за разпореждане с нея) или при фактическото ѝ предоставяне на получателя (купувача).

            (виж пример **) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

       • Мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва, е там, откъдето тръгва към получателя (купувача).

            (виж пример **) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

       • Мястото на изпълнение при доставка на стока от посредник в тристранна операция е държавата от ЕС, където придобиващият (купувачът) е регистриран за целите на ДДС.

            (виж пример **) (чл.**, ал.* от ЗДДС / чл.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.* и ал.*; чл.**, ал.*, ал.* и ал.* от ППЗДДС)

       • Мястото на изпълнение при доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика (продавача), е мястото, където стоката се монтира или инсталира.

            (виж пример **) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

       • Мястото на изпълнение при доставка на стока, която се превозва от трета държава до България, е България, ако доставчикът (продавачът) на стоката е и вносител. (чл.*, ал.* от ППЗДДС)

            (виж пример **)

       • Мястото на изпълнение при доставка на стока, когато стоките пристигат директно в континенталния шелф или изключителната икономическа зона на страната, или когато се поставят под режим реекспорт към тези зони, ако преди това са били под особен митнически режим, е България. (чл.*, ал.* от ППЗДДС)

       (виж примери **, **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.**, ал.*, ал.* ал.* и ал.* от ЗДДС / чл.*; чл.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.* и ал.*; чл.**, ал.*, ал.* и ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник