3

._87.Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Изменение на Данъчната Основа или Разваляне на Доставка.

       • Ползван данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице е приспаднало при упражняване на право на ползване на данъчен кредит.

       • При изменение на данъчната основа, при разваляне на доставка или при промяна на вида на доставка, лицето, ползвало данъчен кредит по тази доставка, е длъжно да го коригира. Корекцията на данъчния кредит се извършва в данъчния период, в който са възникнали обстоятелствата, водещи до корекция, и се документира с протокол, който се отразява в Дневника за покупките за същия данъчен период. Корекция на ползвания данъчен кредит се прави и когато е прекратена регистрацията на доставчика по ЗДДС.

            (виж пример ***)

       • Лице, ползвало данъчен кредит по фактура за авансово плащане за доставка, която е развалена, е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит в данъчния период, в който доставката е развалена, независимо дали авансово платената сума му е възстановена и независимо дали доставчикът му е издал кредитно известие. Корекция на ползвания данъчен кредит се прави и когато е прекратена регистрацията на доставчика по ЗДДС.

            (виж пример 159)

       • Корекции на ползван данъчен кредит за стоки и услуги, получени по действащ договор за финансов лизинг, се извършват от лизингополучателя.

            (виж пример 160)

       • Корекции на ползван данъчен кредит за извършени услуги от наемател или ползвател, във връзка с подобрение на нает или ползван актив, се извършват от наемодателя или лицето, предоставило ползването, като корекциите се извършват според вида на актива.

            (виж пример 161)

       • Корекции на ползван данъчен кредит за извършени безвъзмездни услуги от наемател или ползвател, във връзка с подобрение на нает или ползван актив, се извършват от извършителя на услугата (наемателя или ползвателя), като корекциите се извършват според вида на актива.

            (виж пример 162)

       (виж примери 158, 159, 160, 161 и 162 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник