3

.164.Санкция за НЕначислено или за По-късно Начислено ДДС при Самоначисляване.

       • Регистрирано по ЗДДС лице, което не начисли ДДС, когато данъкът е изискуем от лицето като платец ( ВОП, внос, тристранна операция, сделки с инвестиционно злато, зърно или скраб) и за начисления ДДС лицето има право на пълен данъчен кредит, се наказва със санкция в размер на 5% от неначисления данък, но не по-малко от 50 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер на 20% от неначисления ДДС, но не по-малко от 500 лв.

       Тази санкция се прилага и когато лицето не е начислило ДДС, защото не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по ЗДДС в срок, а е било длъжно да го направи.

       • Когато регистрираното по ЗДДС лице е начислило ДДС в периода, следващ периода, в който е трябвало да го начисли, се наказва със санкция в размер на 2% от неначисления данък, но не по-малко от 25 лв., а при повторно нарушение – санкцията е в размер на 20% от неначисления ДДС, но не по-малко от 500 лв.

       • Когато регистрираното по ЗДДС лице не е начислило ДДС в периода и уведоми НАП за това закъснение в срок до два месеца от края на месеца, в който е трябвало да начисли данъка, се наказва със санкция в размер от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 600 лв.

       (чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник