Статии
свързани към Данък Добавена Стойност

свръзани към отделни норми на ЗДДС

член 3

 1. Защо не трябва да се начислява ДДС при префактуриране на такса „битови отпадъци“ от регистриран по ЗДДС наемодател към наемател?

член 7

 1. Какво е вътреобщностна доставка на стоки и какъв е редът за документирането ѝ?

член 21

 1. Данъчни задължения на получател на услуга от трета страна извън ЕС
 2. Кога физическо лице е длъжно да се регистрира по ЗДДС?

член 25

 1. Кога ДДС става изискуем за начисляване?

член 26

 1. Защо не трябва да се начислява ДДС при префактуриране на такса „битови отпадъци“ от регистриран по ЗДДС наемодател към наемател?
 2. Данъчна основа по ЗДДС

член 27

 1. Особени случаи при определяне на данъчната основа съгласно ЗДДС

член 45

 1. Критика на две решения на ВАС във връзка с отдаването под наем на апартамент на юридическо лице, ползван от негов служител
 2. Кога физическо лице е длъжно да се регистрира по ЗДДС?

член 46

 1. Кога физическо лице е длъжно да се регистрира по ЗДДС?

член 47

 1. Кога физическо лице е длъжно да се регистрира по ЗДДС?

член 51

 1. Какво е вътреобщностна доставка на стоки и какъв е редът за документирането ѝ?
 2. Кога ДДС става изискуем за начисляване?

член 52

 1. Какво е вътреобщностна доставка на стоки и какъв е редът за документирането ѝ?

член 53

 1. Какво е вътреобщностна доставка на стоки и какъв е редът за документирането ѝ?

член 54

 1. Кога ДДС става изискуем за начисляване?

член 63

 1. Кога ДДС става изискуем за начисляване?

член 68

 1. Право на приспадане на ДДС в практиката на СЕС

член 69

 1. Право на приспадане на ДДС в практиката на СЕС

член 70

 1. Право на приспадане на ДДС в практиката на СЕС
 2. Как се документира лично ползване на автомобил?
 3. Данъчен кредит за лек автомобил

член 82

 1. Кога ДДС става изискуем за начисляване?

член 83

 1. Кога ДДС става изискуем за начисляване?

член 84

 1. Кога ДДС става изискуем за начисляване?

член 85

 1. Кога ДДС става изискуем за начисляване?

член 97а

 1. Данъчни задължения на получател на услуга от трета страна извън ЕС
 2. Кога физическо лице е длъжно да се регистрира по ЗДДС?

член 100

 1. Кога физическо лице е длъжно да се регистрира по ЗДДС?

член 107

 1. Защо да изберем ЕООД пред ЕТ?

член 111

 1. Защо да изберем ЕООД пред ЕТ?
 2. Особени случаи при определяне на данъчната основа съгласно ЗДДС

член 113

 1. Кога ДДС става изискуем за начисляване?

член 117

 1. Данъчни задължения на получател на услуга от трета страна извън ЕС
 2. Кога ДДС става изискуем за начисляване?

член 127

 1. Особени случаи при определяне на данъчната основа съгласно ЗДДС

член 130

 1. Особени случаи при определяне на данъчната основа съгласно ЗДДС

член 131а

 1. Данъчна основа по ЗДДС

член 131б

 1. Данъчна основа по ЗДДС

член 143

 1. Особени случаи при определяне на данъчната основа съгласно ЗДДС

параграф § 1

 1. Как се документира лично ползване на автомобил?
абонамент