3

.183.Санкция за НЕспазване на Реда за Сервизиране на Касови Апарати.

       • Който извършва сервизно обслужване, въвеждане в експлоатация или регистрация на касов апарат или демонтаж на фискална памет не по установения за това ред, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 5 000 лв., а при повторно нарушение – от 2 000 до 10 000 лв.

       • Същата глоба се налага и на лице, което наруши целостта на пломбите на касов апарат не по установения за това ред.

       (чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник