3

._93.Кога НЕ се Извършва Корекция на Ползван Данъчен Кредит.

       • Корекция на ползван данъчен кредит не се извършва в следните случаи:

- При безвъзмездно предоставени стоки и услуги на служители, във връзка със законови разпоредби; (виж пример 171)

- При доставка на стока или услуга в резултат на преобразуване на търговски дружества (вливане, сливане, отделяне или разделяне);

- При внасяне на стоки или услуги от съдружник – за постигане на обща цел в неперсонифицирано дружество (консорциум или гражданско дружество);

- За получени стоки или услуги, които са използвани за изграждане, подобряване или ремонт на публична общинска или държавна инфраструктура, която ще се ползва както за предмета на дейност на данъчно задълженото лице, така и от трети лица. (виж пример 172)

• Корекция на ползван данъчен кредит не се извършва, ако данъчният режим на доставките, за които лицето ползва стоките или услугите, бъде променен със закон.

• Корекция на ползван данъчен кредит не се извършва за стоки или услуги, ако са изминали 5 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит, а за недвижимите имоти – 20 години, като в този срок не се включват годините, в които недвижимите имоти, стоките или услугите не са използвани за облагаеми доставки.

      (виж пример 173)

       • Корекция на ползван данъчен кредит не се извършва за подобрение на съществуваща сграда, в резултат на което е налице нова сграда, ако са изминали 20 години, считано от началото на годината, в която данъчният кредит е бил упражнен, съответно неупражнен, или считано от началото на годината на ползването, ако то се е забавило с повече от една година от завършването на подобрението.

            (виж пример 174)

       • Корекция на ползван данъчен кредит не се извършва в случаите на:

            - унищожаване, липса и брак, причинени от непреодолима сила, аварии и катастрофи;

     - липси, произтичащи от промяна на физико-химични свойства и естествени фири на стоките;

     - технологичен брак или брак заради изтекъл срок на годност; (виж пример 175)

     - брак на активи, когато балансовата им стойност е по-ниска от 10% от отчетната им стойност. (виж пример 176)

       (виж примери 171, 172, 173, 174, 175 и 176 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник