3

._13.Кои Доставки (Продажби) НЕ се Считат за Вътреобщностна Доставка ( ВОД) на Стоки.

       • Не е ВОД:

     - доставката на стоки, за които доставчикът прилага специалния ред за облагане на маржа на цената – тоест за стоки втора употреба, произведения на изкуството и т.н.);

     - доставката на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика;

                 (виж пример **)

     - доставката на ресторантьорски и кетъринг услуги, извършвани на борда на кораби, самолети и влакове по време на превоза на пътници, които започват, завършват или преминават през България;

                 (виж пример **)

     - някои доставки, свързани с международен транспорт;

                 (виж пример **)

           - доставката на газ, електроенергия, топлинна и хладилна енергия, чрез съответна инфраструктура, разположена на територията на ЕС;

- доставките от посредник до придобиващия в тристранна операция;

            (виж пример **)

           - дистанционни продажби на стоки, осъществени под ДДС номер, издаден от държава в ЕС, до която са изпратени стоките;

                       (виж пример **)

           - изпращането на стоки от България в друга държава от ЕС с цел тяхната оценка или преработка, при условие че след това ще бъдат върнати на изпращача от България;

           - изпращането на стоки от България в друга държава от ЕС с цел да бъдат използвани за извършване на услуги, при условие че след това ще бъдат върнати на изпращача от България;

     - изпращането на стоки от България в друга държава от ЕС, ако при условие на внос на стоките в тази друга държава, те биха били със статут на временен внос и пълно освобождаване от мита и същите бъдат върнати на изпращача в България до 24 месеца;

     - ако са изпълнени условията за ВОД, но доставчикът от България не е подал VIES-декларация, или когато подадената VIES-декларация не съдържа детайлите за доставката, освен ако няма основателни причини за това или със следваща VIES-декларация непълнотите са отстранени.

       (виж примери 24, 25, 26, 27 и 28 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.*, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник