3

.124.В Кой Данъчен Период (Месец) се Отразяват Документите по Продажби в Дневника за Продажбите.

       • Регистрирано по ЗДДС лице е длъжно да отрази издадените от него фактури, известия, протоколи и отчети за продажбите в Дневника си за продажбите за данъчния период, за който са издадени.

       Това се отнася и за издадените документи във връзка с ВОД и издадените протоколи за безвъзмездно предоставени храни на хранителни банки, съгласно определените условия.

       В Дневника за продажбите се декларират и доставките на стоки и услуги за лични нужди на собственици и служители.

       • Регистрирано по ЗДДС лице, което прехвърля стоки в друга държава от ЕС под режим складиране на стоки до поискване, отразява в Дневника за продажбите всяко прехвърляне и всяка промяна в обстоятелствата по това прехвърляне, в данъчния период, в който тези промени са отразени, и в нарочния за целта електронен регистър.

       • Когато лице е регистрирано по ЗДДС на основание, че извършва или получава специфични услуги или за целите на ВОП, в Дневника за продажбите отразява само тези документи, които са издадени във връзка с тези специфични услуги или ВОП.

       • Дневникът за продажбите се подава по електронен път.

       (чл.***, ал.*, ал.* и ал.* от ЗДДС / чл.***, ал.*; чл.**** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник