Примери към Калкулатори

 1. Гранични случаи, при които калкулаторът за Граждански договори не може да предостави желаните от потребителя изчисления
 2. Последваща корекция в срока на договор за дългосрочен наем, признат като актив с право на ползване
 3. Последваща корекция на наемната вноска при договор за дългосрочен наем, признат като актив с право на ползване
 4. Първоначално признаване на дългосрочен наем, с различни наемни вноски за периода, в актив с право на ползване
 5. Първоначално признаване на дългосрочен наем, с равни наемни вноски за периода, в актив с право на ползване
 6. Последен работен ден при прекратяване на срочен трудов договор, когато предизвестието изтича след края на договора
 7. Последен работен ден при прекратяване на срочен трудов договор, изтичащ в почивен ден
 8. Последен работен ден при прекратяване на безсрочен трудов договор, изтичащ в почивен ден
 9. Последен работен ден при прекратяване на безсрочен трудов договор
 10. Пренасяне на данъчна загуба при отрицателен данъчен резултат
 11. Пълно приспадане на данъчна загуба без остатък за приспадане в следващата година
 12. Приспадане на данъчна загуба с остатък за приспадане в следващата година
 13. Приспадане на данъчна загуба с остатък за приспадане в следващата година и с частично изгубване на правото за бъдещо приспадане поради изтека давност
 14. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице
 15. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 16. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо лице
 17. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 18. Признати разходи по заеми при достатъчна печалба и признаване на непризнати разходи по заеми от минали години
 19. Признати разходи по заеми при достатъчна печалба и без непризнати разходи от минали години
 20. Непризнати разходи по заеми при недостатъчна печалба
 21. Лимитирано признаване на разходи за лихви от предходни години в резултат на прилагане на режима за Разходи по заеми
 22. Непризнати разходи за лихви при едновременно прилагане на режима за ограничаване на Разходите по заеми
 23. Признати разходи за лихви от текуща и предходни години при слаба капитализация, но при достатъчна печалба
 24. Признати разходи за лихви при слаба капитализация, но при достатъчна печалба
 25. Непризнати разходи за лихви при слаба капитализация и недостатъчна печалба
 26. Дължима лихва за недостатъчни тримесечни авансови вноски на дружество
 27. Дължима лихва за недостатъчни авансови вноски на новоучредено дружество в резултат на преобразуване
 28. Дължима лихва за недостатъчни месечни авансови вноски на дружество
 29. Максимална удръжка от възнаграждение по запор съгласно ДОПК, когато служител получава минимална работна заплата
 30. Максимална удръжка от възнаграждение по запор съгласно ДОПК, когато служител е ползвал болнични през месеца
 31. Максимална удръжка от възнаграждение по запор съгласно ДОПК
 32. Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, когато има предходен запор за текуща издръжка, издържа свои деца и е ползван болничен през месеца
 33. Максимална удръжка от заплата по запор за издръжка, съгласно ГПК, когато има предходен запор за текуща издръжка и е ползван болничен през месеца
 34. Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, когато има предходен запор за текуща издръжка
 35. Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, когато лицето издържа деца
 36. Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, при задължение за текуща издръжка
 37. Максимална удръжка от заплата по запор съгласно ГПК
 38. Изчисляване на осигурителни вноски и данък върху доходите за самоосигуряващо се лице, което се осигурява на минималния осигурителен доход, но ще формира по-голям за годината осигурителен доход
 39. Изчисляване на осигурителни вноски за самоосигуряващо се лице, което няма доход от трудова дейност през месеца
 40. Изчисляване на осигурителни вноски за самоосигуряващо се лице, което има много нисък доход от трудова дейност
 41. Изчисляване на осигурителни вноски и данък върху дохода за самоосигуряващо се лице, което има ТЕЛК с над 50% намалена работоспособност
 42. Изчисляване на осигурителни вноски за самоосигуряващо се лице, което има болничен през месеца
 43. Изчисляване на осигурителни вноски и данък върху дохода за самоосигуряващо се лице, което не се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“
 44. Изчисляване на осигурителни вноски и данък върху дохода за самоосигуряващо се лице, което се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“
 45. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 46. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице
 47. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 48. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридически Лица
 49. Изчисляване на брой календарни дни според въведени начална дата и крайна дата
 50. Изчисляване на провизия за неизползван отпуск