3

.113.Как Купувачите на Зърно, Скрап или Услуги по Добиване на Скрап Отчитат Своите Покупки (Обратното Начисляване на ДДС).

       • За доставка (продажба) на:

            - зърно и технически култури;

- битови, производствени, строителни и опасни отпадъци или услуги по добив, обработка или преработка на същите отпадъци, по които доставчици са физически лица, получателят съставя отчет за покупките за данъчния период, който съдържа минимум следната информация:

                        -- количество и вид на стоката или вида на услугата – за всяка доставка;

                        -- датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем;

                        -- покупна цена – за всяка доставка;

                        -- ставката на данъка;

                        -- размерът на данъка.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.***, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник