3

.145.При Дерегистрация по ЗДДС се Счита, че се Извършва Доставка на Всички Налични Активи – Стоки, Материални Запаси и Дълготрайни Активи.

       • При дерегистрация се смята, че лицето извършва доставка на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло, частично или пропорционално данъчен кредит и които са активи по смисъла на Закона за Счетоводството и ЗКПО – в т.ч. са всички стоки, материални запаси и дълготрайни активи и се начислява ДДС върху тях.

       Изключение от това правило се прави в определени случаи при смърт на физическо лице и Едноличен Търговец, които са били регистрирани по ЗДДС.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник