3

._48.Данъчно Събитие, Изискуемост на ДДС (задължение да се начисли) и Данъчна Основа при ВОД.

       • Данъчното събитие при ВОД възниква на датата, на която би възникнало данъчно събитие при доставка на територията на България. При непрекъсната доставка на стоки, която продължава повече от един календарен месец, данъчно събитие настъпва в края на всеки календарен месец.

       • ДДС при ВОД е изискуем (задължение да се начисли) на 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие, или на датата на издаване на фактурата, ако тя е издадена преди 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие, което фактурата отразява.

            (виж пример ***)

       • Данъчната основа при ВОД се определя по общите правила за определяне на данъчната основа. При непрекъсната доставка на стоки, която продължава повече от един календарен месец, данъчната основа в края на всеки календарен месец е пропорционална на броя дни на месеца, отнесени към броя дни за цялата доставка.

       • ВОД се облага с нулева ставка на ДДС, с изключение на освободените доставки (на тях по принцип не се начислява ДДС) – тези, които са такива, ако биха били извършени на територията на България.

            (виж пример ***)

       • ВОД се доказва с издадена фактура и документ, удостоверяващ изпращането или транспортирането на стоките от България и получаването им в друга държава от ЕС.

       Ако доставчикът не се снабди с необходимите документи до края на месеца, следващ месеца, в който ДДС по доставката е станал изискуем (задължение да се начисли), тогава отпада основанието за прилагане на нулева ставка и доставчикът начислява данъка на общо основание.

       Ако впоследствие доставчикът се снабди с нужните документи, той има право да коригира начисления данък.

(виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

(чл.**; чл.**; чл.** от ЗДДС / чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник