3

.132.Кога се Внася ДДС. Кога се внася ДДС при Внос. Кога се Внася ДДС при ВОП от Нерегистрирано Лице.

       • ДДС се внася по сметка на НАП до крайния срок за подаване на Справка-декларацията по ДДС – до 14-о число на месеца, следващ отчетния месец.

       ДДС се смята за внесен/платен в деня, в който е постъпил по сметката на НАП.

• ДДС при внос се внася на митническото учреждение, което оформя вноса. Освобождаването на стока от митница се разрешава след като ДДС-то е платено или обезпечено, освен в случаите, когато вносителят е получил правото да си самоначисли ДДС по вноса с протокол и да си получи стоката, без ефективно да е внесъл данъка на митницата.

• При ДДС за внасяне от последен период на регистрация по ЗДДС, същият се внася до края на месеца, следващ месеца, в който е следвало да бъде подадена Справка-декларацията за този период.

• ДДС при ВОП на ново превозно средство или ВОП на акцизни стоки от нерегистрирано лице се внася в срок до 14 дни от изтичането на месеца, в който данъкът е станал изискуем (задължение да се начисли).

Данъкът се внася по сметка на НАП и се смята за внесен/платен в деня, в който е постъпил по сметката на НАП.

(чл.**; чл.**; чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник