3

.170.Санкция за Лице, Което Прехвърля или Получава Стоки под Режим на Складиране на Стоки до Поискване, Когато НЕ Отрази Информация от Предвидения Електронен Регистър в Дневника за Покупките или Продажбите.

       • Лице, което прехвърля или получава стоки под режим складиране на стоки до поискване, не отрази информация от предвидения за целта електронен регистър, съответно в Дневника за покупките или Дневника за продажбите, в същия данъчен период, се наказва със санкция в размер от 100 до 1 000 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 2 000 лв.

       (чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник