3

.140.Какъв е Редът за Регистрация по ЗДДС.

       • Регистрацията по ЗДДС се извършва чрез подаване на заявление за регистрация с нужните приложения, в зависимост от основанието за регистрация. Заявлението може да се подаде и по електронен път.

       • В случаите на доброволна регистрация по ЗДДС още с учредяването на търговец, по смисъла на Търговския Закон, или на юридическо лице с нестопанска цел, заявлението се подава в Търговския Закон, заедно с другите документи за вписване.

       • При регистрацията по ЗДДС задължително се заявява и електронен адрес за комуникация с НАП, при промяната на който лицето уведомява НАП в 7-дневен срок.

       • Заявеният в НАП електронен адрес за кореспонденция се счита за електронния адрес за получаване на електронни съобщения от НАП.

       • В 14-дневен срок от подаването на заявлението за регистрация, НАП извършва проверка на основанията за регистрация и извършва регистрацията или прави мотивиран отказ. За регистрацията по ЗДДС се издава удостоверение.

       • Регистрацията по ЗДДС за целите на ВОП, дистанционни продажби, доставка на електронни услуги и други специфични случаи, за които се изисква регистрация преди осъществяване на конкретен вид доставка, се извършва в 3-дневен срок от подаване на заявлението за регистрация.

       • Ако едно данъчно задължено лице не се е регистрирало по ЗДДС, въпреки че са били налице обстоятелства, налагащи регистрацията, НАП го регистрира по своя инициатива, веднага щом открие наличието на обстоятелствата.

       В този случай, или в случай на по-късно подадено заявление за регистрация, НАП облага лицето с дължимия ДДС и лихви за забава в размер, какъвто лицето би платило, ако беше регистрирано по ЗДДС в срок, съгласно правилата.

       • Регистрацията по ЗДДС настъпва в деня, в който е връчен актът за регистрация. Изключения са регистрациите по ”Режим Извън Съюза” и ”Режим В Съюза”.

       (чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗДДС / чл.**; чл.**; чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник