3

._46.Особени Случаи на Освободени Доставки във Връзка с Международни Договори.

       • Освободени от ДДС са доставките и вносът, за които по закон или международен договор, по който България е страна, е предвидено освобождаването от ДДС на институции на ЕС, НАТО и други, което става на базата на специално издадени документи и удостоверения, потвърждаващи това основание.

       • Специален е редът за облагаеми доставки с място на изпълнение в България, за които, по силата на международни договори, по които България е страна, данъкът се дължи от получателя, ако е установен в България и е регистрирано по ЗДДС лице.

(чл.***; чл.***; чл.**** от ЗДДС / чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.****; чл.***; чл.***, чл.**** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник