3

.112.Как Отчитат Своите Продажби Лицата, Които са Регистрирани по Режим Извън/В Съюза.

       • Лице, регистрирано по ”Режим Извън Съюза” или ”Режим В Съюза”, води електронен регистър на извършените от него доставки на далекосъобщителни услуги, радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица. За всяка извършена доставка, в регистъра се съдържа:

            - държава членка на ЕС по потребление;

            - вид и количество на предоставяната услуга;

            - датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката;

     - номер и дата на фактурата, ако такава е издадена за доставката, както и друга информация, съдържаща се в нея;

            - данъчната основа, като се посочва използваната валута;

            - всяко последващо увеличение или намаление на данъчната основа;

            - приложимата ставка на данъка;

            - размерът на данъка, като се посочва използваната валута;

            - датата и размерът на получените плащания и начинът на плащане;

            - всички авансови плащания;

     - име, пощенски адрес и електронни адреси на клиента, когато са известни на данъчно задълженото лице;

     - информация, използвана за определяне на мястото, където е установен клиентът или където е постоянният му адрес или обичайното му пребиваване.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.***, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник