3

._19.Какво е Режим на Складиране на Стоки до Поискване.

       • Данъчно задължено лице от една държава в ЕС може да прехвърля свои стоки в друга държава от ЕС, под режим складиране на стоки до поискване – тоест без да е налице ВОД за изпращача или ВОП за получателя.

       • Прехвърлянето на стоки под режим складиране на стоки до поискване не е възмездна доставка на стоки, когато са изпълнени едновременно следните условия:

     - Данъчно задължено лице (изпращач) изпрати стоки от една до друга държава от ЕС, с цел извършване на последваща доставка на данъчно задължено лице (получател) в тази друга държава, при наличие на договор между двете лица, в който е предвидено прехвърляне на собствеността на стоките или предоставяне на права за разпореждане с тях така, както би се разпореждал техният собственик;

     - Изпращачът на стоките не е установен и няма постоянен обект в държавата от ЕС, в която стоките са изпратени;

     - Получателят трябва да е идентифициран за ДДС цели и неговият ДДС номер, издаден от държавата на пристигане на стоките, да е предоставен на изпращача преди изпращането на стоките;

     - Изпращачът трябва да е вписал стоките в нарочния електронен регистър за този режим, преди момента на тяхното изпращане;

     - Идентификационният номер по ДДС на получателя, издаден от държавата на пристигане на стоките, трябва да е включен във VIES-декларацията на изпращача за данъчния период на изпращането на стоките.

       • Когато са изпълнени условията за прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване и в 12-месечен срок от тяхното пристигане те бъдат прехвърлени на получателя, се счита, че към този момент възниква:

            - ВОД на стоки, извършен от изпращача в държавата, от която те са изпратени;

     - ВОП на стоки, извършен от получателя в държавата, в която стоките са пристигнали.

       • Когато в рамките на 12 месеца от пристигането на стоките получателят бъде заместен от друго данъчно задължено лице, режимът може да бъде продължен до изтичане на този срок, ако всички условия за режима са изпълнени и изпращачът впише заместващото лице в нарочния електронен регистър за този режим.

       • Не се счита за доставка връщането на стоките в държавата, от която са били изпратени, в рамките на 12-те месеца от пристигането им в държавата на получателя, ако същите не са прехвърлени на получателя и ако изпращачът впише връщането в нарочния регистър за този режим.

       • Ако в рамките на 12-те месеца от пристигането на стоките някое от условията за прилагане на режима бъде нарушено, се счита, че към този момент възниква:

            - ВОД на стоки, извършен от изпращача в държавата, от която те са изпратени;

     - ВОП на стоки, извършен от получателя в държавата, в която стоките са пристигнали.

       • Когато в рамките на 12-те месеца от пристигането на стоките същите не бъдат прехвърлени; или са предоставени на лице, което е различно от получателя; или са изпратени в друга държава от ЕС; или са унищожени, липсват или са бракувани – се счита, че към този момент възниква:

            - ВОД на стоки, извършен от изпращача в държавата, от която те са изпратени;

     - ВОП на стоки, извършен от получателя или заместващото го лице в държавата, в която стоките са пристигнали.

       (виж примери **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.***; чл.***, ал.*, ал.*, ал.*, ал.* и ал.* от ЗДДС / чл.**** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник