3

.154.Какъв е Редът за Получаване на Разрешение за Прилагане на Режима за Касова Отчетност.

       • Разрешение за прилагане на режима за касова отчетност се издава от НАП.

       • За получаване на разрешение за прилагане на режима за касова отчетност, се подава искане по образец до съответното поделение на НАП.

       • В срок до 14 дни от подаване на искането, НАП проверява основанията за регистрация и потвърждава или мотивирано отказва издаване на разрешение за прилагане на режима.

       • НАП поддържа публичен регистър на регистрираните лица за прилагане на режима за касова отчетност.

       (чл.****, ал.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.* и ал.* от ЗДДС / чл.****; чл.****; чл.**** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник