3

._9_.Какво Още се Счита за Доставка на Услуга.

       • Доставка на услуга е всяко извършване на услуга, в това число и:

            - продажбата или прехвърляне на права върху нематериално имущество;

                        (виж пример *)

            - поемането на задължение за неизвършване на действия или неупражняване на права;

     - всеки физически и интелектуален труд, в т.ч. изграждане на актив с материали на възложителя;

                 (виж пример *)

     - извършване на ремонт или подобрение (с което се повишава стойността) на нает актив от страна на наемателя – ако подобрението е възмездно, се счита за бартер срещу наема; ако е безвъзмездно, се счита за възмездна доставка от наемателя към наемодателя;

                 (виж пример **)

     - услуги, в т.ч. безвъзмездни, предоставени за личните нужди на собственик, служители или за цели, които са различни от основната дейност на предприятието, освен в случаите, когато те са предоставени:

         -- по силата на законови разпоредби;

         -- за транспорт на служители до работното им място;

         -- с рекламни цели и имат незначителна стойност;

         -- във връзка с крайна нужда и непреодолима сила; или

         -- в специфични случаи, при които е упражнено пропорционално право на данъчен кредит.

         (виж пример **)

     - доставка на предплатени телефонни карти.

       • Доставка на услуги между лица, които са от държава в ЕС и участват в ДДС група, в т.ч. и между техните клонове или структурни звена в България и обратно, се счита за доставка на услуги.

       • Доставката на предплатени телефонни карти е доставка на услуга.

       (виж примери *, *, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.* от ЗДДС / чл.*, ал.* и ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник