3

.127.Кога и в Кой Регистър се Отразява ВОД на Ново Превозно Средство.

       • Регистрирано по ЗДДС лице, което през календарно тримесечие е извършило ВОД на нови превозни средства за лица, които не са регистрирани за целите на ДДС в държави от ЕС, отразява извършените доставки в регистър за ВОД на нови превозни средства.

• Регистърът, заедно с декларация по образец, се подава в НАП до 14-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие.

(чл.***, ал.*; чл.***, ал.* от ЗДДС / чл.***, ал.**, ал.** и ал.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник