3

.111.Как се Отчитат Продажбите на Туристически Услуги, Стоки Втора Употреба, Произведения на Изкуството, Антики, Колекционерски Предмети, Златни Материали и Инвестиционно Злато.

       • За доставка на туристически услуги, на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики, на златни материали и инвестиционно злато, се съставя отчет за извършените продажби през данъчния период, който съдържа минимум следната информация:

            - Количество и вид на стоката за всяка конкретна доставка или вида на услугата;

            - Датата, на която е възникнало данъчното събитие за доставката;

            - Описание на издадените фактури за доставките, когато издаването им е задължително;

            - Елементите, необходими за определяне на данъчната основа;

            - Данъчната основа;

            - Ставката на данъка;

            - Размерът на данъка.

       (виж пример 187 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.***, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник