3

._64.Къде е Мястото на Изпълнение на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

       • Мястото на изпълнение на доставките на далекосъобщителни услуги, радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени в държава от ЕС (в т.ч. и България), е мястото (държавата), където тези лица са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават.

            (виж пример ***)

       • Предходното правило не се прилага, ако едновременно са изпълнени следните условия:

            - Доставчикът е установен само в една държава от ЕС;

            - Ако услугите се предоставят на данъчно задължени лица в други държави от ЕС;

            - Ако общата стойност на доставките за тези лица не надвишава 10 000 евро.

            (виж пример ***)

       (виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.***; чл.**, ал.*, ал.*, ал.*, ал**, и ал.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник