3

._47.Как се Облагат Сделките със Земя и Сгради по ЗДДС.

       • Сделките със земя и сгради се облагат по следния начин:

            - Доставка на Поземлен Имот – освободена, но може да се начисли 20%;

            - Доставка на Урегулиран Поземлен Имот – 20%;

     - Доставка на прилежащ терен към стара сграда (ако в сградата има и нови части, тогава пропорционално) – освободена, но може да се начисли 20%;

     - Доставка на нова сграда или част от нова сграда – 20%; (виж пример ***)

     - Прехвърляне право на строеж – освободена, до момента на издаване на разрешение за строеж. Това се отнася за самото вещно право (а не и за вече построеното), ако бъде прехвърлено до издаване на разрешение за строеж;

     - Доставка на стара сграда (над 5 години) – освободена, но може да се начисли 20%; (виж пример ***)

     - Отдаване под наем на жилище на физическо лице – освободена, но може да се начисли 20%.

       (виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник