3

._85.Как се Изчислява Правото на Пропорционален Данъчен Кредит за Дълготрайни Активи, Които ще се Използват Както за Основната Дейност, Така и за Лични Нужди.

       • За начислен ДДС при придобиване на стоки, различни недвижим имот, които са или биха били дълготрайни активи (тоест със стойност на придобиване над 5 000 лв.), които ще се използват едновременно както за независимата икономическа дейност на лицето, така и за личните нужди на собственика или неговите служители, лицето има право на приспадане на данъчен кредит, който е пропорционален на частта на ползването на тези активи за независимата си икономическа дейност.

       • Частта на пропорционално ползвания данъчен кредит се определя на база на очакваното ползване на активите за независимата икономическа дейност, спрямо общото им ползване, изчислено до втория знак след десетичната запетая.

       • Регистрирано по ЗДДС лице има право на частичен данъчен кредит за определения пропорционален ДДС с право на данъчен кредит, ако активите се използват както за облагаеми, така и за освободени доставки.

       • Горните правила се прилагат и в случаите на учредено вещно право за ползване върху активи.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.*** от ЗДДС / чл.**** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник