3

.101.Кога Може да се Издаде Една Обща Фактура за Няколко Доставки.

       • За две или повече доставки на стоки или услуги в рамките на един данъчен период, може да се издаде една сборна фактура, най-късно в последния ден на месеца, в който данъкът е станал изискуем (задължение да се начисли).

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.***, ал.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник