3

.156.При Какви Обстоятелства Може да се Прекрати Прилагането на Режима за Касова Отчетност.

       • Мерки за прекратяване прилагането на режима за касова отчетност се предприемат в следните случаи:

     - Ако едно лице отговаря на условията за регистрация по режима за касова отчетност, то може да предприеме дерегистрация от режима след изтичането на 12 месеца, считано от месеца, следващ месеца на издаването на разрешението;

     - Ако отпадне някое от условията за регистрация по режима за касова отчетност, регистрираното лице е длъжно в срок до 7 дни да подаде искане до съответния НАП за прекратяване прилагането на режима. В срок до 14 дни от подаване на искането, НАП проверява основанията за дерегистрация и потвърждава или мотивирано отказва дерегистрацията;

     - Ако едно лице отговаря на условията за регистрация по режима за касова отчетност, то има право след изтичането на 12 месеца, считано от месеца, следващ месеца на издаването на разрешението, да прекрати да прилага режима, без формално да предприема мерки за дерегистрация. Ако иска да се върне към него, това може да стане по реда за първоначална регистрация по режима, но едва след като са изтекли 12 месеца, следващи месеца на прекратяване прилагането на режима.

       • НАП прекратява по своя инициатива регистрация на лице по режима за касова отчетност в следните случаи:

     - Когато вече не са налице условията за регистрация по режима и лицето не е поискало дерегистрация в съответния срок;

     - Когато преди настъпването на условията, регистрирано по режима лице приспадне данъчен кредит за получена доставка от лице, което не е регистрирано по режима – тоест при доставки от нерегистрирани по режима лица, правото на приспадане на данъчен кредит настъпва с цялостното или частично плащане на доставката (за платената част);

     - Когато при настъпване на условията за начисляване на ДДС, лицето, регистрирано или дерегистрирано от режима, не издаде или не отрази протокола за начисляване на ДДС в Дневника за продажбите и Справка-декларацията.

       • НАП може да прекрати регистрация на лице по режима за касова отчетност, когато установи, че лицето не може да бъде открито на адреса за кореспонденция, системно не изпълнява задълженията си по закона за ДДС или има публични задължения, които надхвърлят нетните му активи.

       • Прилагането на режима за касова отчетност се прекратява от деня, следващ деня, в който е връчен актът за неговото прекратяване.

       (чл.****, ал.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.* и ал.** от ЗДДС / чл.**** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник