3

._54.Как се Облагат с ДДС Доставките на Стоки Втора Употреба, Произведения на Изкуството, Предмети за Колекции и Антикварни Предмети.

       • Доставките на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, се облагат по реда за облагане маржа на цената.

       • За прилагане на режима за облагане маржа на цената, има специален ред за уведомяване на НАП за неговото прилагане и отказ от прилагането му.

       • Мястото на изпълнение на тези доставки е мястото, където дилърът на тези стоки извършва дейността си.

       • Данъчното събитие при продажба на тези стоки се определя по общия ред – най-често е денят, в който те са предадени или прехвърлени.

       • Данъчната основа за тези продажби е маржът между продажната цена на стоката и цената, която дилърът е платил, за да я придобие. Данъчната основа не може да бъде отрицателна величина.

       • Доставката на стока по специалния ред за облагане маржа на цената е облагаема с нулева ставка, когато е предназначена за износ.

       • Дилърът няма право на данъчен кредит за получени или внесени стоки, облагани по специалния ред за облагане маржа на цената, но има право на данъчен кредит за стоки, за които не е упражнил правото си да ги облага по този специален ред.

       • Облагаемият оборот на дилъра е оборотът от маржовете.

       • Дилърът може да прилага и общия ред за облагане по ЗДДС за търгуваните по-горе стоки – тоест може за едни стоки да прилага единия начин, а за останалите стоки – другия начин на облагане.

       • ДДС при облагане маржа на цената се начислява с протокол, а изчисляването на дължимото ДДС, документирането и отчитането на доставките се извършва по специален ред. Във фактурата или известие към фактура за тези доставки се вписва ”режим на облагане на маржа – стоки втора употреба/ произведения на изкуството/ предмети за колекции и антикварни предмети”.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗДДС / чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник