3

._75.Какво е Данъчен Кредит. Кога Възниква Право на Данъчен Кредит. В Какъв Срок се Упражнява Данъчен Кредит.

       • Данъчен кредит е сумата на ДДС, платена за закупени стоки или услуги, платени аванси, извършен внос или самоначисляване на ДДС при определени покупки, които получателят, ако е регистриран по ЗДДС, има право да приспадне от начисления от него ДДС за неговите продажби към трети лица.

            (виж пример ***)

       • Правото на данъчен кредит по покупки, внос или самоначисляване на ДДС от получател възниква ако лицето разполага с необходимите документи (фактури, дебитни известия, протоколи и митнически декларации) и ги е отразило в Дневника си за покупките.

       • Правото на данъчен кредит по фактура, дебитно известие и митническа декларация може да се упражни в месеца, в който са издадени, или в някой от следващите 12 месеца.

            (виж пример ***)

       • Правилникът към ЗДДС предвижда как се упражнява правото на приспадане на данъчен кредит при забавен, загубен или унищожен документ за покупка или ВОП, както и в случаите при публична продан от оторизирано лице и в случаите на правоприемство, където има много стриктни правила и срокове.

       (виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.**; чл.**; чл.** от ЗДДС / чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.*** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник