3

.131.Какво е Данъчен Период. Как се Изчислява Резултатът за Данъчен Период за Целите на ДДС.

       • Данъчният период, след изтичането на който регистрираното лице е длъжно да декларира резултата за периода, е един месец и съвпада с календарния месец.

       • Резултатът за данъчния период е разликата между изискуемия от лицето данък по продажбите и приспаднатия данъчен кредит по покупките. Резултатът може да бъде ДДС за внасяне или ДДС за възстановяване.

       (чл.**; чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник