3

.179.Кога НАП Може да Запечата Търговски Обект за 30 дни.

       • Задължено лице, което:

            - не издаде документ или касова бележка за продажба;

            - не подава данни от касовите си системи към НАП;

            - не използва касов апарат, когато е задължено да го прави;

            - използва фискална памет, която може да се манипулира;

     - касовият му апарат не е пломбиран или може да работи при прекъсната връзка или комуникация с НАП;

     - не използва одобрен и публикуван от НАП софтуер за управление на продажбите в търговски обект,

       освен налагането на паричните санкции, може да му бъде наложена мярка запечатване на обекта за срок до 30 дни.

       • Мярката запечатване на обекта подлежи на предварително изпълнение, налага се от НАП и се обжалва по реда на Административнопроцесуалния Кодекс.

       • Обектът може да бъде запечатан от НАП дори и в случаите, когато към момента на запечатването му той е бил прехвърлен за стопанисване от трето лице.

       • С наложената мярка се забранява достъпът на лицето до обекта и стоките, а при определени условия стоките може да бъдат изнесени от обекта, без НАП да носи отговорност за тяхното опазване.

       • Мярката се прекратява, след като санкциите бъдат заплатени изцяло.

       (чл.***; чл.***; чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник