3

._83.Кога е Налице Право на Частичен Данъчен Кредит. Как се Изчислява Размерът на Частичния Данъчен Кредит.

       • За покупки, които са свързани едновременно с облагаеми и с освободени доставки, е налице право на частичен данъчен кредит, който се определя чрез коефициент (изчислен и закръглен до втория знак след десетичната запетая) от съотношението между доставките с право на пълен данъчен кредит и всички доставки, които лицето извършва. Коефициентът е по-малък от единица.

       • Коефициентът се изчислява на база на оборотите на лицето за предходната календарна година, а в края на годината се извършва корекция на ползвания частичен данъчен кредит на база на оборотите от текущата календарна година.

       • При изчисляване на коефициента, точно определени специфични доставки се изключват.

       • Ако през предходната календарна година лицето няма обороти, на база на които да се изчисли коефициентът, същият се изчислява за всеки данъчен период, а в края на годината ползваният частичен данъчен кредит се преизчислява на база на оборотите за текущата година.

       • При грешно изчислен и приложен коефициент в предходни периоди, лицето писмено уведомява НАП, които променят задълженията на лицето за предходните периоди.

       (виж пример от 154 Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.** от ЗДДС / чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник