3

._11.Какво НЕ се Счита за Извършена Доставка на Стоки или Услуги.

       • Не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя (получателя) от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на отделяне, разделяне, вливане, сливане, апорт или прехвърляне на търговско предприятие. В случаите по предходното изречение, получателят на стоките е правоприемник и на всички права и задължения по ЗДДС във връзка с тях – в т.ч. правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползван данъчен кредит. Това се отнася и за преобразуващи се бюджетни организации.

            (виж пример **) (чл.** от ЗДДС)

       • Доставки на стоки или услуги между клонове в рамките на едно юридическо лице само на територията на България (или само на територията на държава от ЕС), не се счита за доставка на стоки или услуги.

            (виж пример **) (чл.*, ал.*, ал.* и ал.* от ППЗДДС)

       • Извършена доставка на услуги между клонове на едно лице в различни държави от ЕС, не се счита за доставка на услуги, а за вътрешен оборот.

            (виж пример **) (чл.*, ал.* от ППЗДДС)

       • Не е доставка на стока или услуга внасянето на стока или услуга от съдружник (аналог на апорт) в неперсонифицирано дружество (консорциум или гражданско дружество), когато изрично не е уговорено възнаграждение за това. В този случай за неперсонифицираното дружество не възникват никакви права и задължения по закона, които остават за внеслия ги съдружник – в т.ч. задължението да начислява ДДС или да извършва корекция на ползван данъчен кредит, в зависимост от това дали стоките или услугите се използват за извършване на облагаеми или освободени доставки.

            (чл.*** от ЗДДС)

       • Не е доставка към община или държавата безвъзмездното изграждане, подобрение или ремонт на публична инфраструктура, която ще се ползва както за предмета на дейност на данъчно задълженото лице, така и от трети лица. В този случай данъчно задълженото лице има право на приспадане на данъчен кредит за направените разходи, ако те ще са част от формирането на цената за възмездните облагаеми доставки на лицето, свързани с неговия предмет на дейност.

            (виж пример **) (чл.*** от ЗДДС)

       (виж примери 16, 17, 18 и 19 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.**; чл.***; чл.*** от ЗДДС / чл.*, ал.*, ал.*, ал.* и ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник