3

._58.Как се Облага с ДДС ВОП или Инцидентен ВОД на Ново Превозно Средство.

       • Всяко нерегистрирано по ЗДДС лице (или регистрирано само: за целите на ВОП; защото получава услуги, облагаеми при получателя; или защото предоставя услуги в ЕС), което извърши ВОП на ново превозно средство или извърши инцидентен ВОД на ново превозно средство, е длъжно да ги декларира в 14-дневен срок от изтичане на данъчния период, през който данъкът за придобиването или доставката е станал изискуем (задължение да се начисли) – а изискуем става на 15-о число на месеца, следващ месеца на придобиването (покупката) или доставката (продажбата).

            (виж пример ***)

• ДДС при ВОП на ново превозно средство се внася в срока за деклариране на придобиването (покупката).

• В случите на ВОД (продажба в ЕС) на ново превозно средство, при определени условия, доставчикът (продавачът) има право на възстановяване на платения данък за придобиването (закупуването) на превозното средство.

      (виж пример ***)

(виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

(чл.*** от ЗДДС / чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник