Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск от служител, при прекратяване на неговия трудов договор.

Дефиниращи норми:

чл. 177, чл. 224 от КТ

чл. 42 от НРВПО

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за служител

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на служител и неговата длъжност.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в трудовото досие на служителя, за да се удостовери начинът за изчисляване на обезщетението за неизползван платен отпуск при прекратяване на трудовия му договор.

базов месец

Посочва се месецът, в т.ч. и годината, който ще се използва за база за изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск.

Този месец трябва да е последният месец преди прекратяване на трудовия договор, в който служителят има отработени не по-малко от 10 работни дни.

Ако лицето напуска през месец януари, обезщетението за неизползван платен отпуск се изчислява на база на предходен месец, за който то има отработени поне 10 работни дни. Така че в този случай вероятно това ще е месец декември на предходната година и именно той следва да бъде посочен в това поле.

отработени дни в базовия месец

Посочва се броят отработени дни от служителя в избрания в клетка 2 месец.

брутна заплата в базовия месец

Посочва се размерът на брутната заплата за отработените дни на служителя, посочени в клетка 3, в избрания в клетка 2 месец.

Брутна заплата за отработените дни е възнаграждението, което включва основната заплата и допълнителните възнаграждения към нея (определените с нормативен акт възнаграждения, които се изплащат задължително; договорените с индивидуален и/или с колективен трудов договор възнаграждения, които се изплащат според договорените условия), както и дължимите от служителя данъци и осигуровки, но не включва осигуровките за сметка на работодателя.

платен годишен отпуск по ТД

Посочва се броят дни платен годишен отпуск, които са вписани в трудовия договор на служителя.

Съгласно Кодекса на труда служителите имат право най-малко на 20 дни платен годишен отпуск, като може да бъдат договорени и повече дни.

начална дата (за изчисление)

От календара се избира работният ден, от който да започне да се изчислява неизползваният от служителя платен годишен отпуск за периода до прекратяване на неговия трудов договор.

Този начален работен ден може да бъде:

  • датата на постъпване на служителя на работа;
  • 1 януари, когато целта е да се изчисли неизползваният платен отпуск на служителя от началото на годината до датата на прекратяване на трудовия договор;

друга дата, когато целта е да се изчисли неизползваният платен отпуск на служителя от тази дата до датата на прекратяване на трудовия договор.

дата на прекратяване на ТД

От календара се избира датата на последния работен ден на служителя.

дни използван платен годишен отпуск

Посочва се броят дни използван платен годишен отпуск от служителя за периода от началната дата (клетка 5) до датата на прекратяване на трудовия договор (клетка 6).

дни неизползван отпуск от предходни години

Посочва се броят дни неизползван платен годишен отпуск от служителя до началната дата, посочена в клетка 5.

Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Обезщетение за Неизползван Платен Отпуск

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
дни
лв.
дни
дни
дни
абонамент

Всички Калкулатори