3

.180.Санкция за НЕдеклариран ВОП на Нов Автомобил или на Акцизна Стока.

       • Нерегистрирано по ЗДДС лице, което е извършило ВОП на нов автомобил или данъчно задължено лице (регистрирано по ЗДДС, или не), което е осъществило ВОП на акцизна стока, не декларира и не внесе в срок дължимия ДДС, се наказва със санкция в размер от 500 до 2 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер на невнесения ДДС, но не по-малко от 4 000 лв.

       Отделно се дължи и недекларираният ДДС.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник