3

._36.Какво е Данъчно Събитие. Кога Възниква Данъчно Събитие.

       • Данъчно събитие е доставката (продажбата) на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени лица, включително когато тя е с място на изпълнение извън България.

            (виж пример **)

       • Данъчни събития са още ВОП, вносът на стоки и директното пристигане на стоки в континенталния шелф или изключителната икономическа зона на България, независимо дали стоките пристигат от държава в ЕС, или от трета държава.

            (виж пример **)

       • Данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността, вещни права или права за разпореждане върху стоки са прехвърлени или стоките са фактически предоставени от доставчика (продавача) на получателя (купувача).

            (виж пример **)

       • Данъчното събитие при продажба на стоки по електронен път или чрез поръчка по пощата възниква на датата, на която доставчикът получи плащането.

            (виж пример **)

       • Данъчното събитие възниква на датата, на която бъдат извадени монетите/жетоните от вендинг машина.

       • Данъчното събитие при доставка на услуга възниква на датата, на която услугата е извършена. Когато услуга е свързана с изпълнението на отделни етапи, за които е уговорено плащане, тогава данъчното събитие настъпва на датата на завършване на всеки един етап и плащането за него е станало дължимо.

            (виж пример **)

       • Данъчното събитие при доставка на услуги за собственици и служители за цели, различни от основната дейност на предприятието, възниква в последния ден от месеца, в който услугата е доставена.

       • При доставка с периодично или непрекъснато изпълнение, всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. Това не се отнася за договорите за финансов лизинг, предоставяне на стока под отлагателно условие за прехвърляне на собствеността и още някои специфични случаи. Ако уговорените периоди за плащане са по-дълги от една година, данъчното събитие настъпва в края на всяка календарна година.

            (виж пример **)

       • При доставка на стока или услуга с уговорено поетапно изпълнение, завършването на всеки етап се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап.

       • Данъчното събитие за доставка на вестници, списания, книги и други печатни, музикални и видео издания, продавани чрез комисионер, възниква на по-ранната от двете дати: датата, на която доверителят получи плащането от комисионера, или последният ден от тримесечието, следващо данъчния период, през който е извършено фактическото предаване на стоката на комисионера.

       • Данъчното събитие за поставяне на стоки под режим реекспорт за континенталния шелф или изключителната икономическа зона на България, които преди това са били въведени в страната под особен митнически режим, възниква на датата, на която стоките са били поставени под режим реекспорт.

       • Данъчното събитие за пристигане на стоки директно в континенталния шелф или изключителната икономическа зона на България възниква на датата, на която стоките са пристигнали.

       (виж примери **, **, **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.**, ал.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.**, ал.** и ал.** от ЗДДС / чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник