3

.125.В Кой Данъчен Период (Месец) се Отразяват Документите по Покупките в Дневника за Покупките.

       • Регистрирано по ЗДДС лице е длъжно да отрази получените от него фактури, дебитни известия и митнически декларации в Дневника си за покупки, най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който документите са издадени.

       • Регистрирано по ЗДДС лице, което получава стоки в България под режим складиране на стоки до поискване, отразява в Дневника за покупките всяко получаване и всяка промяна в обстоятелствата по това получаване, в данъчния период, в който тези промени са отразени, и в нарочния за целта електронен регистър.

       • Когато установено в България лице е регистрирано по ЗДДС на основание, че извършва или получава специфични услуги или за целите на ВОП, може и да не изготвя Дневник за покупките.

       • Дневникът за покупките се подава по електронен път.

       (чл.***, ал.* от ЗДДС / чл.***, ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник