3

._45.Кои Доставки са Освободени по ЗДДС. За Кои Доставки НЕ се Начислява ДДС.

       • Освободени доставки са доставките:

     - свързани със здравеопазване – извършването на здравни/медицински услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли; доставка на човешки органи, кръв и кърма; доставка на протези, импланти и зъбни протези; транспортиране на болни или ранени с линейки; други доставки на стоки и услуги в рамките на хуманитарни операции, извършвани от БЧК или НПО със статут в обществена полза (освен ако не извършват продажба на безвъзмездно предоставени им храни в качеството им на хранителна банка); предоставяне на медицинска помощ от правоспособно лице;

                 (виж пример ***) (чл.** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

     - свързани със социални грижи и осигуряване – извършването на социални услуги и доставката на социални помощи по Закона за Социалното Подпомагане; социалното, пенсионното и здравното осигуряване; посреднически услуги при международно осиновяване;

                        (чл.** от ЗДДС)

     - свързани с образование, спорт или физическо възпитание – предучилищно, училищно и университетско образование, професионално образование и обучение, следдипломно обучение, предоставяни от лицензирани институции; доставката на учебници и помагала, определени по специален ред; услуги, свързани със спорт и физическо възпитание, предоставени от определени организации;

                 (виж пример ***) (чл.** от ЗДДС)

     - свързани с култура – продажба на билети за циркови, музикални и театрални спектакли, музеи, галерии, библиотеки и театри, извършвани от определени културни институти;

                 (виж пример ***) (чл.** от ЗДДС)

     - свързани с вероизповедания – доставката на стоки и услуги, свързани с осъществяване на религиозна, социална, образователна и здравна дейност на регистрираните вероизповедания;

                        (чл.** от ЗДДС)

     - с нестопански характер – доставката на стоки и услуги от здравни, социални, образователни, спортни и културни организации, които са във връзка с набиране на средства за тяхната дейност, освен ако не нарушават правилата за конкуренция;

                 (виж пример ***) (чл.** от ЗДДС)

     - на финансови услуги – отпускането и управлението на кредит срещу лихва; договарянето на гаранции и сделки с гаранции и ценни книжа; платежни/разплащателни услуги; покупко-продажба на валута (без тази с нумизматична стойност), където данъчната основа е положителната разлика от покупко-продажбата и таксите, ако има такива; сделките с валута, банкноти и монети, използвани като законно платежно средство (без тази с нумизматична стойност); сделки с дружествени дялове, акции, борсови ценни книжа и техни деривати; управлението на колективни и пенсионни фондове; сделки с финансови фючърси и опции; лихвата по договор за лизинг може да бъде облагаема доставка;

                 (виж пример ***) (чл.** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

     - на застрахователни услуги – услуги, предоставяни от застрахователи, презастрахователи, застрахователни брокери и агенти;

                 (виж пример ***) (чл.** от ЗДДС)

     - на хазарт – организирането на хазартни игри, съгласно Закона за Хазарта;

                        (чл.** от ЗДДС)

     - на пощенски марки и пощенски услуги – доставката на пощенски марки по номинал (в т.ч. приравнен на тях знак) и извършването на универсални пощенски услуги по Закона за Пощенските Услуги;

                        (чл.** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

     - на стоки и услуги, за които не е ползван данъчен кредит – това са стоки и услуги, които са били закупени/получени, за да бъдат използвани изцяло за извършването на освободени доставки, поради което не е ползван данъчен кредит за начисленото върху тях ДДС или това са били закупени стоки, за които не е било налице право на ползване на данъчен кредит (например покупката на лек автомобил). Когато след време тези стоки или услуги се препродават, те са освободена доставка, освен ако на по-късен етап след придобиването им (но преди продажбата им) за тях не е ползван данъчен кредит;

                 (виж пример ***) (чл.** от ЗДДС)

     - всеки ВОД или ВОП, които биха били освободени доставка, ако се извършват в България.

                 (виж примери *** и ***) (чл.** от ЗДДС)

            (виж примери ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

            (чл.**, чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.** / чл.**; чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник