3

._18.Какво е Последователни Доставки на Стоки.

       • Последователни са доставките на стоки, когато една и съща стока се доставя във верига, включваща междинен доставчик, и която се изпраща или транспортира от една държава в ЕС до друга държава в ЕС директно от първия доставчик до крайния получател във веригата.

       • Междинен доставчик във верига от последователни доставки на стоки е лице, което извършва или организира за своя сметка изпращането или транспортирането на стоката от първия доставчик до крайния получател.

       • За целите на облагането с ДДС на изпращането или транспортирането на стоките от първия доставчик до крайния получател, се счита, че изпращането или транспортирането на стоките се отнася само за доставката на стоката, извършена към междинния доставчик – тоест към този, който извършва или организира за своя сметка изпращането или транспортирането на стоката до крайния получател.

       • Ако междинният доставчик е регистриран за целите на ДДС в държавата на първия доставчик, тогава се счита, че изпращането или транспортирането на стоките се отнася само за доставката на стоката, извършена от междинния доставчик – тоест от този, който извършва или организира за своя сметка изпращането или транспортирането на стоката до крайния получател.

• В последователни доставки на стоки:

     - първият доставчик извършва ВОД, ако междинният доставчик не е регистриран за целите на ДДС в същата държава – но aко междинният доставчик е регистриран в същата държава, тогава това ще е доставка на територията на същата тази държава;

     - междинният доставчик извършва ВОП с последваща доставка към крайния получател, като не начислява ДДС нито за ВОП-а, нито за последващата доставка към крайния получател. Ако междинният доставчик е регистриран за целите на ДДС в държавата на първия доставчик и/или на крайния получател, тогава облагането с ДДС ще е по правилата на тези държави;

     - крайният получател извършва ВОП.                 

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник