3

.141.В Кои Случаи НАП Има Право да Откаже Регистрация по ЗДДС. В Кои Случаи НАП има Право да Дерегистрира Лице по ЗДДС.

       • НАП може да откаже да регистрира или да реши да дерегистрира лице, което:

            - не може да бъде открито на посочения от него адрес;

            - промени адреса си и не уведоми НАП;

            - системно не изпълнява задълженията си по ЗДДС;

            - има публични задължения, надхвърлящи активите му, намалени с неговите задължения;

     - не предостави или не осигури достъп до издадени или получени от него оригинални документи, освен ако не са били изгубени или унищожени и лицето своевременно е уведомило НАП за това.

(чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник