3

._76.Кога е Налице Право на Пълен Данъчен Кредит.

       • С право на пълен данъчен кредит са само покупки, внос или самоначисляване на ДДС (напр. при ВОП и обратно начисляване на ДДС), които получателят ще използва изключително и само за извършване на облагаеми доставки (в т.ч. със ставка нула), ВОД и износ. Всички други са без право на данъчен кредит.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник