3

._81.Кои Регистрирани по ЗДДС Лица Нямат Право на Приспадане на Данъчен Кредит.

       • Няма право на приспадане на данъчен кредит установено в България лице, което е регистрирано по ЗДДС на основание, че е получател на услуги от ЕС, доставчик на услуги към ЕС или извършва ВОП над 20 000 лв. за година.

            (виж пример ***)

       • Няма право на данъчен кредит лице, регистрирано по ЗДДС, защото е доставчик на далекосъобщителни, радио- и електронни услуги, чиито клиенти са данъчно незадължени лица по отношение на стоките и услугите, които не са свързани с тези доставки.

            (виж пример ***)

       (виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник