3

._10.Какво НЕ се Счита за Доставка на Услуга.

       • Не се счита за доставка на услуга:

     - безвъзмездното извършване на ремонт (във връзка с поддържане на състоянието) на нает/държан актив от страна на наемателя/държателя;

                 (виж пример **)

            - безвъзмездното извършване на услуга с рекламна цел, на стойност до 30 лв.;

                        (виж пример **)

     - доставката на услуга между лице, установено в друга държава от ЕС и негови клонове и структурни звена в България, и обратното. В тези случаи е налице вътрешен оборот;

                 (виж пример **)

     - предоставяне на услуга на собственици и служители за цели, различни от основната дейност на предприятието, но ако това е предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила (например преодоляване на последици от бедствие).

                 (виж пример **)

       (виж примери **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.* от ЗДДС / чл.*, ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник