Новина

 1. 834 лева достига средният размер на основната пенсия в България през юли 2024 г.
  Най-висока е средната пенсия в София, а най-ниска – в Кърджали
 2. Вносът и износът на България с ръст през април 2024 г.
  Данните са на НСИ
 3. Строителната продукция в България се повишава с 1,1% на месечна база през май 2024 г.
  На годишна база е отчетено увеличение с 4,5%
 4. Индексът на промишленото производство в България намалява с 3,3% на месечна база през май 2024 г.
  Спрямо май 2023 г. е регистрирано понижение с 6,3%
 5. Намалява броят на хората, купили стаж за пенсиониране, през първото тримесечие на 2024 г.
  Малко над 4,4 млн. лева са платили от януари до март кандидат-пенсионери за липсващ стаж
 6. 5,9% е инфлацията в ОИСР през май 2024 г.
  Най-голям ръст е регистриран в Турция (+75,4%), а най-слаб – в Дания (+2,2%)
 7. Агенцията по вписванията напомня: Уведомленията за несъответствие по чл. 63а, ал. 1 от ЗМИП влизат в сила от 16 юли 2024 г.
  Уведомяването трябва да се извършва в срок до 14 дни от установяването на несъответствието
 8. НАП: Увеличава се основната данъчна ставка по ДДС във Финландия от 1 септември 2024 г.
  От 24% тя става 25,5%
 9. НСИ: Близо 586 хил. компании са подали годишни отчети за 2023 г.
  До 30 септември е срокът за подаване на коригиращ отчет
 10. 1 669,53 лева е средният осигурителен доход в България за май 2024 г.
  Данните са на НОИ
 11. Родителите на ученици от първи до четвърти клас и в осми клас вече могат да подават документи за еднократна помощ от 300 лева
  Удостоверение от училище е задължително само за записаните в първи и осми клас
 12. НОИ: Разходите за болнични са нараснали с близо 70 милиона лева през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на миналата година
  Увеличението е с 30,8%
 13. Обемът на търговията на дребно нараства с 0,1% както в ЕС, така и в еврозоната на месечна база през април 2024 г.
  На годишна база се увеличава с 0,6% в ЕС и с 0,3% в еврозоната
 14. Цените на жилищата се покачват с 1,3% в ЕС през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение с първото тримесечие на 2023 г.
  В еврозоната се понижават с 0,4%
 15. Оборотът в търговията на дребно се понижава 0,8% на месечна база през май 2024 г.
  Данните са на НСИ
 16. Световната банка: България вече е сред държавите с висок доход
  Освен България в групата от тази година са и Русия и островната република Палау
 17. Предлагат промяна в срока за влизане в сила на таксата за вписване в Търговския регистър на дружества с променлив капитал
  Предложеният срок е 31 март 2025 г.
 18. МС прие ускорената ликвидация на дружества без скорошна дейност и нает персонал
  Одобрени са изменения в Търговския закон
 19. Правителството одобри промени в Закона за счетоводството
  Така в националното законодателство се въвеждат изискванията на две евродирективи
 20. Промени в законодателството в областта на независимия финансов одит прие МС
  Така ще бъде синхронизирана българската нормативна уредба с разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/2464
 21. Цените на производител в промишлеността се понижават с 0,3% в ЕС и с 0,2% в еврозоната на месечна база през май 2024 г.
  На годишна база намаляват с 4% в ЕС и с 4,2% в еврозоната
 22. НСИ с данни за ключовите показатели за България към 3 юли 2024 г.
  Коефициентът на безработица е 5%
 23. Годишната инфлация в еврозоната се забавя до 2,5% през юни 2024 г.
  Според предварителните данни най-висока е годишната инфлация в Белгия (5,5%)
 24. 6% е равнището на безработицата в ЕС през май 2024 г.
  В еврозоната е 6,4%
 25. НСИ: Приходите на „Социалноосигурителни фондове“ са над 2,2 млрд. лева през май 2024 г.
  Разходите са над 2,3 млрд. лева
 26. Внедрени са нови функционалности в Търговския регистър за връзка с държавите – членки на ЕС
  Осигурява се обмен на данни в случаите на презгранична регистрация на клон
 27. Агенцията по вписванията с информация за дружествата с променлив капитал
  Осигуряването на техническа възможност за обезпечаване на практическото приложение на закона ще се изпълни до 31 март 2025 г.
 28. МТСП: 660 000 души могат да придобият дигитални умения със средства от ПВУ до 2027 г.
  Зеленият и дигиталният преход ще доведат до дълбоки промени в заетостта, но и ще създадат възможности за създаване на нови работни места
 29. НОИ: Пенсионерите могат да проверят новия размер на пенсиите си в портала за електронни услуги
  От 1 юли 2024 г. се осъвременяват пенсии и добавки
 30. Цените на производител в промишлеността в страната се увеличават с 2,7% на месечна база през май 2024 г.
  На годишна база намаляват с 1,2%
 31. Общият показател на бизнес климата намалява с 0,9 пункта на месечна база през юни 2024 г.
  Това се дължи на неблагоприятния бизнес климат в търговията на дребно и в сектора на услугите
 32. Икономическите нагласи в ЕС и еврозоната остават почти без промяна през юни 2024 г.
  Очакванията за заетостта се понижават
 33. МС прие промени в Търговския закон, които уреждат презграничното преобразуване на дружества в рамките на ЕС
  В резултат от прилагането на законодателните промени се очаква откриване на нови възможности пред българския бизнес
 34. НАП: Остава по-малко от седмица на фирмите и едноличните търговци да обявят доходите си
  Близо 318 000 дружества и ЕТ декларираха и платиха данъците си
 35. Агенцията по вписванията напомня: Срокът за подаване на декларации за липса на дейност е до 30 юни 2024 г.
  Декларирането се извършва еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност
 36. Над 14 000 души са завършили обучения по дигитални умения от началото на 2024 г.
  Курсовете се провеждат по проект на Министерството на труда и социалната политика
 37. НОИ: Над 2 млн. пенсионери ще получат осъвременени пенсии от 1 юли 2024 г.
  Предвиденото увеличение ще обхване всички пенсионери с трудови пенсии, отпуснати до края на 2023 г.
 38. Цените на жилищата в страната са се увеличили със 7,1% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо предходното тримесечие
  Най-голямо увеличение е регистрирано в град Варна (+9%)
 39. Разходите на работодателите в страната за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15,8% през първото тримесечие на 2024 г.
  В индустрията увеличението е с 13,9%, в услугите – с 16,3%, а в строителството – с 19,3%
 40. МВФ: Застаряването на населението, ниският растеж на производителността и търговските спорове са предизвикателства пред еврозоната
  Фондът публикува нов доклад относно общите политики на страните от еврозоната
 41. България и Унгария регистрират най-ниски нива на фактическото индивидуално потребление в ЕС през 2023 г.
  За България нивото е 27% под средното равнище за ЕС
 42. ЕК с четири препоръки към българската икономика
  България трябва да ограничи бюджетните си разходи под 3% от БВП
 43. Социалната пенсия за старост става 307,07 лева от 1 юли 2024 г.
  Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите
 44. Строителната продукция се увеличава с 0,2% в ЕС на месечна база през април 2024 г.
  В еврозоната намалява с 0,2%
 45. МТСП: Наблюдава се спад на нивото на недеклариран труд в България през последните 15 години
  Темата за декларирането на труда е ежедневно във фокуса на общественото внимание
 46. Fitch прогнозира световен икономически растеж от 2,6% през 2024 г.
  Международната рейтингова агенция очаква икономиката на еврозоната да се повиши до 0,8%
 47. Годишната инфлация в ЕС се повишава до 2,7% през май 2024 г.
  В еврозоната нараства до 2,6%
 48. АЗ: 5,4% е равнището на безработицата през май 2024 г.
  Отчетено е намаление спрямо предходния месец
 49. Търговският баланс на България е отрицателен в размер на 491 млн. евро през април 2024 г.
  Данните са на БНБ
 50. През първото тримесечие на 2024 г. разходите за труд на час са се повишили с 5,5% в ЕС и с 5,1% в еврозоната в сравнение със същото тримесечие на 2023 г.
  За България е отчетено увеличение с 15,8%