3

._34.Къде е Мястото на Изпълнение при Отдаване на Автомобили под Наем.

       • Място на изпълнение при доставка на услуга по краткосрочно (до 30 дни) предоставяне под наем на превозни средства (в случая автомобили като rent-a-car) е мястото, където превозните средства фактически се предават на разположение на получателя.

            (виж пример **)

       Когато превозното средство е предоставено под наем за по-дълъг срок (оперативен лизинг), тогава мястото на изпълнението е това, откъдето получателят извършва своята дейност.

            (виж пример **)

       (виж примери ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник